پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


همایش مدیران مدارس شهرك پردیس جم برگزار گردید

همایش مدیران مدارس شهرک پردیس جم برگزار گردید همایش مدیران مدارس شهرک پردیس جم برگزار گردید

همایش مدیران مدارس شهرك پردیس جم برگزار گردیدهمایش مدیران مدارس شهرك پردیس جم برگزار گردیدهمایش مدیران مدارس شهرك پردیس جم برگزار گردید

همایش مدیران مدارس شهرك پردیس جم برگزار گردیدهمایش مدیران مدارس شهرك پردیس جم برگزار گردیدهمایش مدیران مدارس شهرك پردیس جم برگزار گردیدهمایش مدیران

   

دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۳۹۷۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ 
۹:۴۱:۲۰
همایش مدیران مدارس شهرك پردیس جم برگزار گردیدهمایش مدیران مدارس شهرك پردیس جم برگزار گردیدهمایش مدیران مدارس شهرك پردیس جم برگزار گردیدهمایش مدیران
همایش مدیران مدارس شهرك پردیس جم برگزار گردید همایش مدیران مدارس شهرك پردیس جم برگزار گردید همایش مدیران مدارس شهرك پردیس جم برگزار گردید 
همایش مدیران مدارس شهرک پردیس جم برگزار گردید همایش مدیران مدارس شهرک پردیس جم برگزار گردید
کد خبر : ۳۹۶۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ 
۹:۳۷:۴
همایش مدیران مدارس شهرك پردیس جم برگزار گردیدهمایش مدیران مدارس شهرك پردیس جم برگزار گردیدهمایش مدیران مدارس شهرك پردیس جم برگزار گردید

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0